Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Global Metals and Mining fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 135,25
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 142,16/151,53
Stopa zwrotu od początku działalności +44,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +19,74%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +48,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +21,13%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 19 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.05
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i akcje poza granicami Polski, zainteresowanych długoterminową inwestycją, akceptujących wysokie ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany notowań akcji na rynkach.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje od 60% do 100% aktywów w tytuły Subfunduszu Allianz Global Metals and Mining. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje spółek które zdaniem zarządzającego inwestycjami powinny przynajmniej częściowo skorzystać bezpośrednio lub pośrednio z rozwoju sektora poszukiwań, wydobycia lub przetwarzania surowców naturalnych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.06.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2017.05.22
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,64%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron