Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ALLIANZ Global Metals and Mining - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2016 +0,05% +0,18% -0,82% -2,18% -1,48% +3,66% +0,15% -0,54%
2017 +2,65% +2,09% -0,57% +0,47% -1,71% -3,84% +6,61% +3,16% -0,76% +2,55% -1,33% +7,43% +17,42%
2018 +1,36% -4,38% -4,60% +6,79% +3,16% -2,76% -2,39% -6,77% +3,94% -6,27% -1,35% -1,42% -14,61%
2019 +9,87% +4,45% +1,43% -1,11% -11,27% +10,27% -1,66% -6,64% +4,32% +0,57% +1,74% +4,72% +15,59%
2020 -5,37% -11,52% -19,35% +25,36% -0,71% +2,85% +7,90% +1,99% -3,84% -2,86% +9,83% +6,96% +4,38%
2021 +0,66% +9,50% +1,02% +4,81% +2,61% -5,45% +5,95% -4,39% -6,57% +6,44% -2,39% +6,21% +18,22%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +21,54%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,53%
Miesięczna zmienność +6,22%
VAR99 -15,01%
Maksymalna miesięczna strata -19,35%
Maksymalny miesięczny zysk +25,36%
Beta (do WIG20) +0,63
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -34,56%
Procent mies. ze stratą +44,78%
Wskaźnik Sharpe'a +0,30
Wskaźnik CALMAR +0,19
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +42,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +18,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +18,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +42,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +43,03%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,52%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +12,58%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,44%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron