Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ALLIANZ Trezor fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 102,58
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,39/102,49
Stopa zwrotu od początku działalności +2,45%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,86%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 111 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.08
Rekomendowany okres inwestycji minimum 2 lata

Profil Inwestora

Subfundusz jest skierowany do inwestorów poszukujących alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, zainteresowanych średniookresową inwestycją i akceptujących podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności.

Ponadto Subfundusz Trezor inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.07.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,70%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron