Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

UNIQA Selektywny Akcji Polskich - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 +1,19% -0,87% +6,04% +2,20% +0,36% +5,22% +14,79%
2011 +2,28% -0,54% +2,77% +2,42% +1,22% -3,72% -4,63% -8,84% -6,47% +5,69% -5,82% -3,52% -18,51%
2012 +10,90% +0,80% -1,36% -3,18% -6,67% +6,03% -3,25% +1,36% +5,66% -0,72% +3,02% +5,64% +18,26%
2013 +1,85% -2,90% -3,39% -2,42% +7,59% -5,22% +5,16% +4,48% +3,47% +6,58% +1,50% -5,16% +10,90%
2014 -0,42% +4,18% -4,72% -1,11% -1,03% +0,19% -4,55% +3,08% +5,10% -1,96% -0,82% -3,50% -5,97%
2015 +1,06% +1,81% +1,77% +3,53% -1,70% -4,32% +0,54% -3,30% -3,96% +0,70% -3,53% -3,11% -10,39%
2016 -4,50% +0,59% +5,84% -2,96% -3,23% -2,87% +3,94% +4,23% -0,64% +2,88% -1,08% +5,56% +7,22%
2017 +7,54% +4,30% -0,29% +5,38% -1,06% +0,89% +0,92% +1,59% -0,81% -0,48% -2,04% +3,44% +20,64%
2018 +3,31% -3,97% -4,85% +1,39% -1,30% -3,20% +4,30% -0,59% -4,09% -6,65% +3,64% -0,36% -12,34%
2019 +4,63% -0,52% +0,74% +0,90% -3,60% +4,39% +0,94% -3,22% +1,05% +1,09% +0,12% +1,23% +7,71%
2020 +1,41% -11,00% -15,55% +11,58% +4,49% +2,22% +2,66% +2,09% -4,06% -6,46% +15,21% +8,16% +6,44%
2021 +1,08% +1,65% +3,66% +6,39% +7,89% -0,48% +2,56% +3,84% -0,73% +5,25% -8,20% +1,31% +25,91%
2022 -3,26% -8,15% +6,18% -7,05% -1,45% -13,58%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,56%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,27%
Miesięczna zmienność +4,49%
VAR99 -10,73%
Maksymalna miesięczna strata -15,55%
Maksymalny miesięczny zysk +15,21%
Beta (do WIG20) +0,75
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,77
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -30,34%
Procent mies. ze stratą +45,45%
Wskaźnik Sharpe'a +0,21
Wskaźnik CALMAR +0,11
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +46,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -13,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -10,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +22,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +13,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +56,91%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3,24%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,95%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2,51%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +4,59%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron