Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

UNIQA Makroalokacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 174,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 171,82/176,85
Stopa zwrotu od początku działalności +75,27%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +20,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +60,57%
Wartość aktywów 125 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji co najmniej 3–5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptacji podwyższonego poziomu ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen kursów na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności, planują inwestycję na okres co najmniej 3-5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz charakteryzujący się zmiennym udziałem części akcyjnej, której podstawę stanowią spółki z rynków Europy Zachodniej uzupełnione spółkami polskimi. W części dłużnej subfundusz inwestuje większość aktywów w polskie obligacje skarbowe. Udział akcji w portfelu może wynosić od 30% do 70% - jest zmienny i zależny od bieżącej oceny otoczenia makroekonomicznego oraz sytuacji na rynkach finansowych. Modelowy udział akcji wynosi 55%, a dłużnych papierów wartościowych 45%. Do 100% lokat funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, przy czym udział obligacji korporacyjnych nie może przekroczyć 30%. W związku z przyjętą strategią inwestycyjną wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego może ulegać istotnym zmianom, większym niż w przypadku uniwersalnych funduszy zrównoważonych. Subfundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2010.07.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.05.01
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,70%
Opłata za wynik
0,19% wartości inwestycji rocznie. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron