Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2014 +3,44% -0,44% +1,88% -0,65% -2,94% +1,79% +5,07% -1,90% +0,09% -2,03% +4,09%
2015 +2,00% +3,16% +1,89% +2,60% +0,52% -5,11% +4,30% -4,59% -2,72% +2,34% -0,15% -2,88% +0,81%
2016 -4,36% +1,00% +2,27% +0,97% -1,26% -3,79% +6,66% +6,31% +1,97% +2,29% -1,24% +2,80% +13,77%
2017 +8,88% +2,56% -1,38% +2,07% -0,01% +2,74% +0,89% -1,04% +1,84% -1,86% -1,60% +2,02% +15,67%
2018 +3,23% -4,15% -3,05% +1,41% +1,82% -5,21% +3,82% -2,04% -2,15% -8,11% +1,94% -1,30% -13,61%
2019 +4,09% +1,32% +0,85% +0,28% -3,73% +3,25% -1,05% -3,84% -1,60% -0,17% +2,37% +3,23% +4,73%
2020 +3,31% -9,83% -18,52% +13,71% +2,75% +3,14% +4,57% +3,56% -2,16% -5,53% +12,55% +6,07% +9,29%
2021 +3,28% +4,86% +1,23% +3,09% +8,81% -0,28% +3,30% +5,00% +0,32% +7,15% -6,94% +33,06%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Brak danych
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,32%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,64%
Miesięczna zmienność +4,42%
VAR99 -10,95%
Maksymalna miesięczna strata -18,52%
Maksymalny miesięczny zysk +13,71%
Beta (do WIG20) +0,61
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,87
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -33,48%
Procent mies. ze stratą +39,78%
Wskaźnik Sharpe'a +0,52
Wskaźnik CALMAR +0,24
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +81,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +33,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +41,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +50,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +56,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +8,01%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +14,56%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,38%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat)
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron