Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BALTIC Makro Alokacji Plus B

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 111,26
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 110,87/111,35
Stopa zwrotu od początku działalności +12,61%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +3,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,42%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.05
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz adresowany jest do Klientów zainteresowanych produktami o wysokim udziale akcji w portfelu, oczekujących ponadprzeciętnych zysków w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym

Polityka inwestycyjna

Fundusz lokuje od 100% wartości Aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, lub w Państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i Państwo członkowskie, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe.

Fundusz lokuje do 40% wartości Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne, w tym w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD oraz do 15% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub w tej samej instytucji kredytowej.

Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne, jak również do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody Subfunduszu powiększają jego aktywa i są reinwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2020.07.01
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,13%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron