Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 437,57
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 399,14/421,53
Stopa zwrotu od początku działalności +316,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +29,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +44,46%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +47,41%
Wartość aktywów 86 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz został utworzony z myślą o inwestorach indywidualnych, którzy posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu na rynkach kapitałowych lub w produkty o podobnym charakterze. Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora, którego celem inwestycyjnym jest wzrost wartości inwestycji lub maksymalizacja zysków lub inwestowanie na przyszłe potrzeby emerytalne lub dywersyfikacja inwestycji. Inwestor powinien być w stanie zaakceptować straty do wartości zainwestowanego kapitału oraz zaakceptować bardzo wysoki poziom zmienności wartości inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na rozwiniętych rynkach akcji krajów OECD oraz instrumenty pochodne dające ekspozycję na te rynki. W portfelu znajduje się docelowo ok 30-50 spółek. Ważnym kryterium selekcji spółek jest wysoka płynność instrumentów, a fundusz inwestuje głównie w średnie i duże spółki. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu przekraczającej przyjęty benchmark.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 1999.07.20
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,45%
Opłata za wynik
Opłata za wyniki wynosi 20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 90% WIG + 10% WIBOR ON.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron