Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji - wiadomości fundusz parasolowy

BPH TFI zmienia się w ROCKBRIDGE TFI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. GE Capital sfinalizował sprzedaż 100% akcji BPH TFI na rzecz ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o.

Sprzedaż BPH TFI uzyskała wymagane zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Nowym właścicielem Towarzystwa został ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o., będący spółka zależną od ALTUS TFI. Tym samym BPH TFI weszło w skład grupy kapitałowej ALTUS.

ALTUS TFI jest jednym z największych TFI w Polsce – jednocześnie spółką notowaną na GPW. Zarządza 67  funduszami inwestycyjnymi w tym 49 funduszami zamkniętymi i 18 subfunduszami i funduszami otwartymi.

W konsekwencji zmian właścicielskich zmieniona została nazwa BPH TFI na Rockbridge TFI.

Poniżej lista funduszy, których nazwy uległy zmianie:

POPRZEDNIA NAZWA FUNDUSZU NOWA NAZWA FUNDUSZU
BPH Obligacji 1 ROCKBRIDGE Obligacji 1
BPH Akcji Dynamicznych Spółek ROCKBRIDGE Akcji Dynamicznych Spółek
BPH Akcji ROCKBRIDGE Akcji
BPH Akcji Rynków Wschodzących ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących
BPH Zrównoważony ROCKBRIDGE Zrównoważony
BPH Obligacji 2 ROCKBRIDGE Obligacji 2
BPH Stabilnego Wzrostu ROCKBRIDGE Stabilnego Wzrostu
BPH Skarbowy ROCKBRIDGE Skarbowy
BPH Obligacji Korporacyjnych ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych
BPH Globalny Żywności i Surowców ROCKBRIDGE Globalny Żywności i Surowców
BPH Akcji Globalny ROCKBRIDGE Akcji Globalny
BPH Selektywny ROCKBRIDGE Selektywny
BPH Pieniężny ROCKBRIDGE Pieniężny
BPH Dywidendowy ROCKBRIDGE Dywidendowy
BPH FIO Strategii Akcyjnej ROCKBRIDGE FIO Strategii Akcyjnej
autor: DM BOŚ S.A.
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron