Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji - wiadomości fundusz parasolowy

Poszerzamy ofertę - BPH TFI na platformie bossafund.pl

Miło nam poinformować, że DM BOŚ S.A.  wprowadza do swojej oferty funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund kolejne TFI - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 23 sierpnia 2016 roku Klienci będą mogli uzupełnić swój portfel o produkty z portfolio tego TFI. Będzie to już 22 Towarzystwo w ofercie DM BOŚ S.A.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1998 roku. Towarzystwo należy do grupy General Electric Company – jednej z największych pod względem kapitalizacji rynkowej korporacji na świecie, która od ponad stu lat jest notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE). Za pośrednictwem Bossafund, będzie można nabyć następujące fundusze BPH TFI: Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, składający się z 14 wydzielonych Subfunduszy oraz  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

BPH TFI S.A. wyznacza kierunki rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Filozofią inwestycyjną BPH TFI jest osiąganie stabilnych, przewidywalnych i satysfakcjonujących wyników inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką oferowanych funduszy BPH TFI S.A. w serwisie informacyjnym bossafund.pl.
 

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron