Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
1999 +0,06% +1,69% -16,19% +7,53% +6,89% +18,66% +16,31%
2000 +10,13% +6,84% +4,27% -3,76% +2,44% +3,65% -1,55% -3,52% -9,86% -4,39% +3,25% +7,38% +13,77%
2001 +2,25% -6,02% -3,88% +9,19% -0,20% -9,27% -4,54% -5,37% -4,54% +15,45% +0,66% +2,30% -6,39%
2002 +5,32% -2,02% -1,13% +1,57% +4,59% -4,89% -5,26% +0,87% -0,44% +1,42% +2,52% +0,25% +2,24%
2003 -1,09% -0,33% +1,02% +2,29% +2,88% +0,51% +6,48% +11,64% -3,66% +3,80% -6,48% +7,87% +26,32%
2004 +4,15% +5,62% +6,34% +0,61% -2,60% +0,86% -0,30% +1,72% +3,67% -0,71% +0,91% +3,90% +26,54%
2005 -2,67% +6,66% -2,78% -3,36% +3,75% +4,61% +5,61% +3,41% +7,57% -3,72% +5,23% +4,50% +31,66%
2006 +5,82% +2,27% +3,50% +8,72% -8,15% +1,73% +9,83% -4,84% +1,13% +5,98% +7,20% -0,49% +35,96%
2007 +7,59% -4,52% +11,14% +5,41% +6,68% +3,99% -3,93% -5,15% -0,52% +4,01% -8,95% -1,94% +12,37%
2008 -15,20% -1,25% +0,71% -3,26% -1,15% -11,77% +2,23% -3,33% -5,61% -18,94% -4,96% +0,53% -48,60%
2009 -7,97% -12,22% +8,79% +16,01% +1,87% +3,45% +13,01% +6,26% +0,06% +1,17% +2,02% +0,57% +34,00%
2010 +0,70% -2,67% +9,18% +0,89% -4,05% -4,79% +6,80% -1,79% +5,84% +3,01% -2,88% +4,42% +14,38%
2011 -1,36% +1,08% +2,04% +0,51% -1,70% -3,39% -2,85% -10,50% -8,19% +5,81% -6,46% -4,91% -27,04%
2012 +11,25% +1,05% -2,41% -3,19% -6,86% +6,45% -1,11% +2,10% +4,88% +0,40% +3,71% +5,32% +22,28%
2013 +0,06% -0,09% -2,92% -2,40% +5,88% -6,59% +4,06% +2,33% +2,69% +6,55% +1,50% -4,67% +5,62%
2014 -0,93% +4,64% -2,30% -1,02% -0,26% -0,91% -4,85% +3,21% +5,53% -1,54% -0,20% -4,57% -3,72%
2015 +1,05% +3,72% +1,35% +4,60% -2,38% -4,54% -1,12% -3,20% -3,26% +2,02% -4,34% -0,41% -6,82%
2016 -5,68% +2,62% +7,79% -2,53% -4,29% -2,58% +3,65% +4,62% -0,15% +0,15% -1,63% +4,06% +5,25%
2017 +5,96% +2,99% -0,51% +3,55% -1,96% +0,15% +1,84% +2,13% -2,29% -1,06% -3,16% +1,57% +9,17%
2018 +3,84% -5,30% -5,75% +0,62% -5,34% -1,73% +6,13% +0,40% -3,35% -5,27% +1,76% -2,60% -16,12%
2019 +5,17% -0,39% +1,80% +1,39% -4,17% +1,44% -1,54% -5,56% +0,11% -0,66% +0,79% +0,62% -1,44%
2020 -1,08% -9,34% -16,03% +8,39% +2,64% +0,13% +0,55% +4,00% -1,83% -6,77% +17,48% +7,47% +1,35%
2021 -0,33% +3,54% +3,63% +3,27% +8,28% -0,13% +2,00% +4,93% -1,42% +5,74% -5,63% +3,65% +30,32%
2022 -2,53% -4,27% +5,57% -10,87% -0,80% -7,43% +4,57% -7,79% -10,45% +9,03% +12,05% +0,02% -14,93%
2023 +7,25% -0,48% -1,92% +6,39% -0,39% +6,45% +6,61% -3,25% -4,19% +4,89% +6,76% +5,45% +37,79%
2024 -0,90% +2,19% +0,41% +2,72% +3,11% +1,42% +9,23%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,67%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,49%
Miesięczna zmienność +5,39%
VAR99 -13,05%
Maksymalna miesięczna strata -18,94%
Maksymalny miesięczny zysk +18,66%
Beta (do WIG20) +0,72
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -65,05%
Procent mies. ze stratą +44,00%
Wskaźnik Sharpe'a +0,32
Wskaźnik CALMAR +0,09
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +335,75%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +27,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +39,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +58,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +45,45%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,06%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +11,80%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +9,68%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,80%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron