Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Dłużny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 37,14
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 36,85/36,96
Stopa zwrotu od początku działalności +269,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +7,29%
Wartość aktywów 73 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji minimum 4 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wzrostu zainwestowanego kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności, akceptujących niską zmienność wartości jednostki uczestnictwa, jednak świadomych możliwości utraty części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, które obejmują obligacje i bony skarbowe, obligacje i bony emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz depozyty bankowe. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.

Subfundusz stosuje dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu, w wyniku której subfundusz uzyskuje zaangażowanie rynkowe powyżej wartości swoich aktywów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2000.07.05
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 15,94 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,81%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron