Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 996,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 983,28/1014,78
Stopa zwrotu od początku działalności -0,63%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -6,16%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -17,49%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -8,79%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -5,79%
Wartość aktywów 5 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.03
Ocena Rating zawieszony!
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji rynkowej, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.

Polityka inwestycyjna

  • Fundusz będzie lokował przede wszystkim w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 oraz kontrakty terminowe na ten indeks. Lokaty w kontrakty terminowe na indeks giełdowy WIG20 będą stanowiły od 50% do 250% wartości Aktywów.
  • Z uwagi na specyfikę Funduszu, tj. dążenie do odwzorowania stóp zwrotu indeksu WIG20lev z możliwością aktywnego odchylania się od modelowej alokacji w akcje, lokaty w Instrumenty Pochodne będą stanowiły głównie kontrakty na WIG20, w celu uzyskania lewarowanej ekspozycji na ten indeks.
  • Funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na przyjętą strategię inwestycyjną zakładającą stałe utrzymywanie lewarowanej ekspozycji na rynek akcji.
  • Odwzorowanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev będzie oparte na replikacji syntetycznej, tj. zakładającej dobór akcji i kontraktów terminowych w strukturze i proporcji mającej na celu generowanie stóp zwrotu jak najbardziej zbliżonych do indeksu WIG20lev. Konsekwencją przyjętej metody replikacji jest minimalizacja ryzyka kontrahenta natomiast mogą występować błędy odwzorowania wynikające z kosztów finansowania pozycji, kosztów działalności Funduszu (które nie są ujmowane w wartości indeksu WIG20), jak również efektu kapitalizowania (ang. compounding effect).
  • Strategia dopuszcza aktywne odchylanie się od indeksu odniesienia poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ekspozycji na akcje. Może to stanowić dodatkowe źródło istotnych odchyleń stóp zwrotu z inwestycji w Fundusz względem indeksu odniesienia. Wyniki Funduszu mogą w sposób znaczny różnić się od wartości indeksu WIG20lev.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.12.30
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1021,27 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,50%
Opłata za wynik
0,34% za 2017
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron