Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 91,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 89,61/92,41
Stopa zwrotu od początku działalności -9,33%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +16,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +43,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -10,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +3,60%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących dywersyfikacji oszczędności poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, których kursy powiązane są z rynkiem surowcowym,oczekujących możliwości osiągnięcia wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na rynku surowców oraz akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych odzwierciedlających kursy towarów giełdowych lub indeksów surowcowych. Tytuły uczestnictwa, akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy akcji stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są w instrumenty dłużne, m.in. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe. Kryterium doboru tytułów uczestnictwa i instrumentów udziałowych jest prowadzenie działalności lub dokonywanie lokat w sektorze żywnościowym oraz surowcowym. Udział instrumentów związanych z poszczególnymi podsektorami (żywność, metal szlachetne, surowce energetyczne) jest uzależniony od potencjału wzrostu danego podsektora w horyzoncie średnioterminowym. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy odnośnie kształtowania się rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2008.12.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,51%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron