Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 188,61
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 176,09/186,28
Stopa zwrotu od początku działalności +85,36%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,73%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -2,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +1,28%
Wartość aktywów 8 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych, oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach rozwiniętych, skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe, akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Jest to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie w akcje, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe na rynkach rozwiniętych obejmujących kraje wchodzące w skład indeksu MSCI World. Do 50% aktywów subfunduszu może być inwestowane w instrumenty dłużne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.05.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.08.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,06%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron