Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

ROCKBRIDGE Akcji Globalnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 245,03
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 232,26/242,62
Stopa zwrotu od początku działalności +136,26%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +7,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +22,16%
Wartość aktywów 7 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów zainteresowanych dywersyfikacją oszczędności poprzez ich lokowanie na rynkach zagranicznych, oczekujących możliwości osiągania wysokich zysków w przypadku korzystnej koniunktury na globalnych rynkach rozwiniętych, skłonnych do zaakceptowania ryzyka walutowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty udziałowe, akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Strategia inwestycyjna składa się z części pasywnej oraz z części aktywnej. Część pasywna zakłada stały udział akcji rynków rozwiniętych. Część aktywna zakłada wykorzystanie modeli statystycznych w celu określania przeważenia lub niedoważenia składników klas aktywów będących w spektrum inwestycyjnym funduszu. Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą i inne instrumenty udziałowe, zapewniające ekspozycję na kraje zaliczane do tzw. rynków rozwiniętych. Możliwa jest też ekspozycja na kraje tzw. rynków wschodzących oraz na rynek złota, towarów, nieruchomości globalnych oraz instrumenty rynku pieniężnego. Instrumenty udziałowe, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą stanowią nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu. Subfundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.05.08
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.08.01
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,46%
Opłata za wynik
20% rocznie od wszystkich zysków osiągniętych przez subfundusz, których wysokość przekroczy poziom referencyjny dla tych opłat, którym jest stawka 80% MSCI World Index + 20% WIBOR 3M.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron