Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

ROCKBRIDGE Dywidendowy fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 95,35
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 92,11/94,33
Stopa zwrotu od początku działalności -5,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -15,02%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -12,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących możliwości czerpania zysków zarówno ze wzrostu wartości akcji spółek, jak i z wypłacanej przez nie dywidendy oraz akceptujących wysokie wahania wartości zainwestowanego kapitału, włącznie z możliwością utraty jego znacznej części.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje i inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wypłacające dywidendę. Akcje i inne instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu. W pozostałej części aktywa lokowane są m.in. w instrumenty dłużne, tj. obligacje i bony skarbowe, obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz w depozyty bankowe. Akcje i inne instrumenty udziałowe dobierane są do portfela w oparciu o osiągane wyniki finansowe spółki, perspektywy branży w której działa emitent, jakość kadry zarządzającej, politykę dywidend, analizę spółek pod względem regularności i wysokości wypłacanych dywidend, przewidywaną wartość wypłaty dywidendy przez daną spółkę oraz płynność inwestycji. Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o prognozy funduszu odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.

Subfundusz stosuje dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz hedging przy użyciu instrumentów pochodnych w celu ochrony aktywów subfunduszu przed wahaniami kursów walutowych.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2016.02.15
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,69%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron