Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

Rockbridge Gier i Innowacji - wiadomości fundusz parasolowy

Oświadczenie Zarządu Rockbridge TFI

"W związku z publikacjami prasowymi informującymi o zatrzymaniu byłego prezesa i wiceprezesa Altus TFI S.A. w sprawie dotyczącej działalności spółki GetBack S.A., informujemy, że Rockbridge TFI prowadzi działalność całkowicie niezależną od Altus TFI.
Nigdy też Rockbridge TFI nie było zaangażowane w relacje, w związku z którymi prowadzone jest postępowanie.
Jednocześnie podkreślamy, że zatrzymania, o których informuje dzisiejsza prasa pozostają bez związku z działalnością prowadzoną przez Rockbridge TFI i zarządzanymi przez Rockbridge TFI funduszami inwestycyjnymi.
Wydarzenia te pozostają bez wpływu na bieżącą działalność Rockbridge TFI oraz zarządzane fundusze inwestycyjne."

Zarząd Rockbridge TFI

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron