Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 163,61
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 162,42/163,17
Stopa zwrotu od początku działalności +63,17%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,52%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +17,83%
Wartość aktywów 55 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.05
Rekomendowany okres inwestycji min. 1 rok

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnić sobie płynność zainwestowanych środków. Oczekują od inwestycji potencjału osiągania zysków porównywalnych do depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów. Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie od 50% do 100% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe: emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski denominowane w złotych, emitowane przez państwa członkowskie lub banki centralne państw członkowskich denominowane w walucie krajowej danego państwa członkowskiego lub emitowane przez Europejski Bank Centralny. Nie mniej niż 70% Aktywów stanowią listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowią instrumenty dłużne, stopy procentowe, lub waluty, pod warunkiem, że umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron