Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

BPS Konserwatywny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 139,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 139,09/141,40
Stopa zwrotu od początku działalności +39,13%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,41%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,00%
Wartość aktywów 81 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.01
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.01
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Dla Inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka, dla których najistotniejszym kryterium przy inwestowaniu środków jest trwały wzrost wartości i bezpieczeństwo lokowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE, banki centralne państw członkowskich UE lub Europejski Bank Centralny. Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne i depozyty bankowe.

Przedmiotem lokat mogą być również instrumenty pochodne.

Zyski z inwestycji, takie jak otrzymane odsetki, są ponownie inwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,55%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS FIO.

Do Parasola BPS FIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron