Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Akcji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 91,63
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 85,25/93,19
Stopa zwrotu od początku działalności -11,43%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -8,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -9,07%
Wartość aktywów 20 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.08
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Dla Inwestorów którzy oczekują wysokiego zwrotu z inwestycji, jednocześnie będąc świadomym konsekwencji wynikających z okresowych wahań cen instrumentów akcyjnych na rynkach finansowych. Subfundusz przeznaczony jest dla osób o wysokiej sklonności do ryzyka, które planują inwestowanie w długim horyzoncie czasowym.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 60% aktywów Subfunduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne na akcje.
Przedmiotem lokat mogą być również skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz instrumenty pochodne.

Zyski z inwestycji, takie jak dywidenda, są ponownie inwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.05.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,17%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS FIO.

Do Parasola BPS FIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron