Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

BPS Dłużny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1173,95
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1172,47/1173,85
Stopa zwrotu od początku działalności +17,28%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -3,61%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +8,78%
Wartość aktywów 18 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji 1 rok

Profil Inwestora

Dla Inwestorów o niskiej skłoności do ryzyka, dla których naistotniejszym kryterium jest trwały wzrost wartości i bezieczeństwo lokowanych środków. Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w krótkim horyzoncie czasowym oraz chcą zapewnic sobie płynność zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Nie więcej niż 33% aktywów Subfunduszu może być lokowane w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe nabyte lub objęte za granicą.

Przedmiotem lokat mogą być również długoterminowe dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz certyfikaty inwestycyjne. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zarówno w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu jak i w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

Aktywa Subfunduszu są lokowane zgodnie z zasadami i ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi dla funduszu inwestycyjnego otwartego.

Zyski z inwestycji, takie jak otrzymane odsetki, są ponownie inwestowane.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.09.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,59%
Opłata za wynik
0,24%
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS SFIO.

Do Parasola BPS SFIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron