Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

BPS Obligacji Korporacyjnych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 1218,46
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 1212,71/1217,69
Stopa zwrotu od początku działalności +21,77%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -1,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,63%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +12,02%
Wartość aktywów 15 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.05
Rekomendowany okres inwestycji 2-3 lata

Profil Inwestora

Dla Inwestorów o umiarkowanej skłoności do ryzyka, oczekujących wzrostu wartości aktywów przewyższającego zyski możliwe do uzyskania z depozytów bankowych.

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów Subfunduszu jest lokowane w dłuzne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Co najmniej 70% aktywów Subfunduszu lokowane jest w skarbowe i komercyjne dłużne papiery wartościowe, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2013.09.26
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 1000,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
0,94%
Opłata za wynik
brak; 20% zysku powyżej benchmark funduszu, tj. WIBID 6M + 1%. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Informacje dodatkowe

Fundusz dostępny w ramach Parasola BPS SFIO.

Do Parasola BPS SFIO należą:

Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron