Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

CASPAR Stabilny Kat. A fundusz parasolowy promocja! promocja

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 110,12
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 107,61/109,44
Stopa zwrotu od początku działalności +8,60%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -5,66%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -26,03%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.06
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
• mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
• akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne, charakterystyczne dla akcji, które oznacza możliwość istotnych wahań wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz możliwość utraty części zainwestowanego kapitału,
• oczekują wysokich zysków,
• akceptują koncentrację inwestycji Subfunduszu w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Polityka inwestycyjna

• Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym, otwartym i regionalnym, realizującym politykę inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów głównie w akcje oraz koncentrację lokat w określonym obszarze geograficznym.
• Subfundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w Instrumenty Akcyjne dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej.
• Co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu stanowią lokaty w Instrumenty Akcyjne będące przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Instrumenty Dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub przez Narodowy Bank Polski.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 100,29 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,76%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy na GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron