Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

CASPAR Stabilny Kat. A fundusz parasolowy promocja! promocja

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 121,96
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,49/121,75
Stopa zwrotu od początku działalności +21,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,20%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -14,24%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -4,34%
Wartość aktywów 17 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.08
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • Mają co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny,
  • Akceptują średnie ryzyko inwestycyjne;
  • Oczekują ochrony wartości Aktywów Subfunduszu oraz ich średnio i długoterminowego wzrostu porównywalnego do wzrostu benchmarku;
  • Akceptują alokację na rynkach globalnych i nie chcą skupiać inwestycji w jednym regionie geograficznym.

Polityka inwestycyjna

  • Subfundusz nie jest subfunduszem regionalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym;
  • Lokaty w Instrumenty Akcyjne będą stanowić od 0% (zero procent) do 35% (trzydzieści pięć procent) wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Lokaty w Instrumenty Dłużne będą stanowić od 0% (zero procent) do 100% (sto procent) wartości Aktywów Subfunduszu;
  • Dopuszczalne są inwestycje w Tytuły Uczestnictwa (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF).
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria stabilnego wzrostu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.02
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2019.06.01
Poczatkowa wartość jednostki 100,29 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,20%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy na GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron