Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 554,41
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 533,03/547,96
Stopa zwrotu od początku działalności +444,49%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +15,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +29,44%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +43,27%
Wartość aktywów 154 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.07
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Fundusz rekomendowany jest inwestorom akceptującym ryzyko znacznych zmian wartości Jednostki Uczestnictwa funduszu w krótkim czasie, przy jednoczesnej możliwości osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w długim terminie. Inwestycja w Fundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru). Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu wynosi mimimum 70%. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek dokonujących dystrybucji zysków wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,70%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron