Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.08.2018 r.
Zarządzający

Łukasz Hejak - Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający/analityk. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -4,10%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +18,00%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron