Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Rynków Wschodzących - wiadomości fundusz parasolowy

  • 2018.03.07 ALFY 2017 przyznane

ALFY 2017 przyznane

Już po raz piąty serwis Analizy Online przyznał nagrody dla najlepszych funduszy.

Nagrody otrzymały fundusze z 8 najpopularniejszych kategorii z 4 segmentów rynku: akcyjnego, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych. Aż 6 z nagrodzonych funduszy jest dostępnych na platformie bossafund.pl, bez opłat manipulacyjnych za zakup jednostek.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Kategoria Fundusz Zarządzający
Najlepszy fundusz akcji małych
i średnich spółek
NN Średnich i Małych Spółek
(NN FIO)
Marcin Szortyka, Michał Witkowski
Najlepszy fundusz akcji polskich UniKorona Akcje
(UniFundusze FIO)
Ryszard Rusak
Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
(Investor FIO)
Maciej Chudzik
Najlepszy fundusz zrównoważony NN Zrównoważony
(NN FIO)
Wojciech Górny, Jarosław Karpiński, Marcin Szortyka
Najlepszy fundusz polskich papierów korporacyjnych Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych
(Arka Prestiż SFIO)
Paweł Pisarczyk
Najlepszy fundusz polskich papierów skarbowych Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
(Skarbiec FIO)
Grzegorz Zatryb
Najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych Investor Obligacji
(Investor FIO)
Mikołaj Stępniewski
Najlepszy fundusz gotówkowy
i pieniężny
SGB Gotówkowy
(UniFundusze SFIO)
Marek Warmuz

Statuetkę dla najlepiej sprzedającego się funduszu otrzymał PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), który pozyskał w 2017 roku aż +2,6 mld zł.

Alfę otrzymuje również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego fundusze zostały najwyżej ocenione. W tym roku nagroda trafiła do Investors TFI. Towarzystwo oferuje fundusze charakteryzujące się wysoką jakością w każdym z 4 branych pod uwagę segmentów - akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do zapoznania się z ofertą supermarketu funduszy bossafund.pl
 

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron