Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 76,65
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 71,06/77,71
Stopa zwrotu od początku działalności -23,72%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -14,98%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -17,30%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +1,12%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,70%
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest wyłącznie Inwestorom, którzy są świadomi korzyści i ryzyka związanego z inwestycjami w sektor budownictwa i nieruchomości i którzy są w stanie okresowo ponosić wymierne straty z takich inwestycji. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, inwestujący od 70 do 100% swoich aktywów w akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, spółek inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze inwestujące w nieruchomości (REIT). Udział jednostek uczestnictwa wymienionego powyżej funduszu może wynosić do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Pozostałą część aktywów Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,59%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron