Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Nowych Technologii fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 218,08
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 195,28/218,08
Stopa zwrotu od początku działalności +117,04%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +41,68%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +44,84%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +90,40%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +185,41%
Wartość aktywów 264 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.11
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w akcje spółek polskich emitentów, będących beneficjentami inwestycji w infrastrukturę publiczną oraz sektory usług informatycznych i nowych technologii.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji sektorowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,68%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron