Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Nowych Technologii - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2008 +1,20% +6,99% -2,59% -2,76% -3,65% -10,17% -9,21% -2,47% -8,77% -21,15% -2,20% -6,23% -48,15%
2009 -7,68% -5,16% +6,25% +17,83% +0,54% +2,98% +8,73% +6,92% -3,36% -2,54% -2,30% +2,83% +24,84%
2010 +3,41% +0,76% +11,14% +1,14% -5,01% -4,86% +5,06% -1,09% +1,89% -0,70% -3,19% +3,71% +11,72%
2011 -0,15% -0,58% -1,05% -1,72% -4,28% -2,93% -7,60% -11,86% -8,85% +5,83% -3,50% -1,13% -32,77%
2012 +6,53% +7,28% -0,64% -1,48% -6,31% +1,17% -5,98% +2,48% +2,87% 0,00% +5,14% +4,48% +15,46%
2013 +1,22% -1,73% -3,03% -1,78% +6,23% -1,73% -0,29% +4,96% +5,33% +6,72% +2,97% +1,91% +22,09%
2014 +1,73% +5,60% -1,84% -1,82% +2,86% -0,42% -6,92% -2,69% +1,03% +1,84% +3,92% -5,95% -3,41%
2015 +5,70% +7,80% +6,80% -2,69% +4,94% -6,23% +2,81% -4,72% -0,61% +4,20% -2,81% -1,37% +13,31%
2016 -6,53% +2,17% +6,09% -2,72% +5,25% -0,95% +5,19% +6,05% +2,41% -3,21% +0,61% +4,30% +19,21%
2017 +5,33% +4,61% +3,54% -1,00% +2,28% -0,17% +2,64% +0,72% +5,76% +2,88% -1,72% -0,22% +27,22%
2018 +8,96% -2,69% -2,43% +2,08% +9,59% +2,98% +2,40% +5,37% -1,91% -14,75% -3,33% -7,09% -3,41%
2019 +12,54% +2,79% +2,95% +4,24% -4,90% +4,94% +4,64% -0,58% -4,15% +4,27% +5,88% +2,22% +39,43%
2020 +3,85% -3,35% -9,54% +14,00% +7,51% +6,71% +7,51% +7,95% -3,69% -4,77% +12,10% +2,64% +45,43%
2021 -0,18% -0,43% -4,02% +2,48% -3,30% +9,87% +1,05% +4,96%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +18,96%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,52%
Miesięczna zmienność +5,47%
VAR99 -13,27%
Maksymalna miesięczna strata -21,15%
Maksymalny miesięczny zysk +17,83%
Beta (do WIG20) +0,55
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -58,07%
Procent mies. ze stratą +47,24%
Wskaźnik Sharpe'a +0,34
Wskaźnik CALMAR +0,11
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +133,82%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,96%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,57%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +68,43%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +188,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +290,14%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,45%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +19,00%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +23,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +14,52%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron