Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Turcja - portfel funduszu fundusz parasolowy

Skład portfela
* Struktura portfela funduszu na dzień 31.07.2018 r.
Zarządzający

Marzena Górska- Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego.

Wskaźniki
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +0,47%
Zmienność rocznych stóp zwrotu +27,46%
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron