Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Indie i Chiny fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 252,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 220,88/240,04
Stopa zwrotu od początku działalności +139,25%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,15%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +2,81%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji inwestycja długoterminowa

Profil Inwestora

Subfundusz polecany jest szczególnie Inwestorom oczekującym wysokiego zwrotu z inwestycji i jednocześnie akceptującym ryzyko znacznych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa, wynikających ze zmian kursów akcji na giełdzie. Inwestycja w Subfundusz powinna być inwestycją długoterminową.

Polityka inwestycyjna

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe emitentów z rynku chińskiego i indyjskiego za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy kapitałowej DWS.
Zarządzający subfunduszem Investor Indie i Chiny ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy zagranicznych zróżnicowanych pod względem zasięgu geograficznego oraz technik inwestycyjnych często zarządzanych bezpośrednio przez specjalistów z rynków lokalnych. Dodatkowo, zarządzający mogą częściowo lokować aktywa w spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Hong Kongu, Korei, Malezji, Singapurze, Tajwanie, Tajlandii, Indonezji, Japonii i na Filipinach.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,57%
Opłata za wynik
nie dotyczy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron