Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Akumulacji Kapitału - wiadomości fundusz parasolowy

12

Zmiana strategii inwestycyjnej dwóch subfunduszy Investors TFI


27 lutego 2021 r. dwa subfundusze Investors TFI zmienią strategię inwestycyjną. Investor Obligacji Korporacyjnych zmieni się w Investor Akumulacji Kapitału, a Investor Ameryka Łacińska w Investor Quality. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszy w nowej odsłonie.

Investor Akumulacji Kapitału

  • Subfundusz mieszany z dominującym (co najmniej 80% aktywów) udziałem instrumentów dłużnych.
  • Uzupełnieniem składu portfela (maks. 20%) mogą być akcje oraz instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.
  • Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Wysoki (80%) minimalny udział w portfelu subfunduszu instrumentów dłużnych ma zapewnić możliwie niską zmienność wyceny. Źródłem dodatkowych zysków mogą być inne składniki portfela, a w szczególności akcje, a także instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku złota i innych metali szlachetnych. Łączny udział w portfelu akcji oraz instrumentów finansowych bazujących na wycenie metali szlachetnych nie przekroczy 20%.

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, jak również w obligacje państw członkowskich Unii Europejskiej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne. Uzupełnieniem portfela mogą być obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa spełniające warunek odpowiedniej wiarygodności kredytowej oraz obligacje skarbowe krajów z rynków wschodzących.

Maksymalny udział akcji w portfelu subfunduszu wynosi 20%. Źródłem ponadprzeciętnych wyników w tym segmencie portfela ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana będzie na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwoli to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na polskiej giełdzie, jak również redukować ekspozycję na ryzyko przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.

Uzupełnieniem portfela, w ramach łącznego z częścią akcyjną limitu 20% aktywów subfunduszu, mogą być instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych. Ich dobór ma na celu zwiększenie dywersyfikacji portfela i uzyskanie korzyści z tytułu ekspozycji na szersze spektrum klas aktywów.

Investor Quality

  • Subfundusz akcji.
  • Aktywna selekcja spółek na podstawie oceny siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania.
  • Dywersyfikacja geograficzna części akcyjnej.
  • Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Strategia Investor Quality zakłada, że źródłem atrakcyjnych wyników ma być wybór spółek wynikający z oceny ich siły rynkowej i długoterminowego potencjału jej utrzymania. Siła rynkowa firmy może być efektem między innymi dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki czy długoterminowych przewag rynkowych takich, jak patent bądź technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, czy wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków subfunduszu będzie inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA.

Investor Quality będzie nowym rozwiązaniem na polskim rynku, bazującym na funkcjonującej od kilku lat na rynkach rozwiniętych koncepcji inwestowania w spółki zaliczane do grona „quality”. Grupa ta uzupełnia funkcjonujący do tej pory podział na firmy wzrostowe („growth”) i dochodowe („value”). Spółką zaliczaną do „quality” może być zarówno firma wzrostowa, której rozwój bazuje na unikalnym patencie, jak i dochodowa generująca duże i rosnące przepływy gotówkowe, dzięki silnej pozycji na rynku o ograniczonej konkurencji.

Związana ze zmianą strategii subfunduszy zmiana statutu Investor Parasol SFIO, została ogłoszona na stronie investors.pl i wejdzie w życie 27 lutego 2021 r. Investors TFI poinformuje uczestników obecnych subfunduszy Investor Obligacji Korporacyjnych i Investor Ameryka łacińska o planowanej zmianie strategii.

autor: Investors TFI
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron