Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 98,45
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 97,95/98,87
Stopa zwrotu od początku działalności -1,50%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -2,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -0,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -0,87%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.04
Rekomendowany okres inwestycji Minimum 2 lata

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe emitowane przez kraje i spółki krajów zaliczanych do rynków wschodzących i rynków granicznych, jak również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach dłużnych papierów wartościowych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, zaś poprzez rynki graniczne – indeksu MSCI Frontier Markets. Udział lokat wskazanych powyżej w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Subfundusz lokuje aktywa w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynku zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD.

Przy doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów  rynku pieniężnego kierujemy się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, inflacją, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III N pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu zamknięty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,99 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
0,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,46%
Opłata za wynik
1,86%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron