Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 160,03
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 142,25/158,03
Stopa zwrotu od początku działalności +53,74%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +10,21%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +19,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +31,10%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +60,90%
Wartość aktywów 15 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe) emitentów będących spółkami wzrostowymi głównie na rynkach amerykańskim i europejskim. Dopuszcza się okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich. Za spółki wzrostowe uważa się spółki działające w sektorach/branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, lub spółki generujące ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie ekspansji/rozwoju. Udział akcji oraz instrumentów finansowych opartych o akcje w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%.

Pozostałe aktywa Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej),  przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III O pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,95 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,12%
Opłata za wynik
9,26%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron