Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Bezpiecznego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 103,32
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 102,94/103,33
Stopa zwrotu od początku działalności +3,37%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,70%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +2,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +14,56%
Wartość aktywów 179 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.07
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.07
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Polityka inwestycyjna

Polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie środków subfunduszu w obligacje skarbowe o niskim ryzyku stopy procentowej, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW o ugruntowanym standingu finansowym. Aktywa wskazane powyżej stanowią nie mniej niż 80% Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz może dodatkowo lokować maksymalnie do 20% Aktywów Netto w inne klasy aktywów kierując się przy tym przede wszystkim zasadą ochrony kapitału i maksymalizacji relacji zysku do ponoszonego ryzyka.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.20
Poczatkowa wartość jednostki 99,95 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,19%
Opłata za wynik
0,38%
płata za wynik pobrana w 2020 roku. Towarzystwo może pobierać opłatę od zysku osiągniętego przez Subfundusz, jeżeli jego wysokość przekroczy poziom referencyjny tj. 110% 6-miesięcznej stawki WIBID.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron