Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 79,83
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 73,29/78,44
Stopa zwrotu od początku działalności -22,16%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -13,06%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -8,18%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -5,62%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -16,96%
Wartość aktywów 2 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.06
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i granicznych. Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast poprzez rynki graniczne – rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może wynosić mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Przedmiotem lokat mogą być również w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych. Pozostałe aktywa Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.

Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się głównie perspektywami ekonomicznymi spółek, oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, ▪ pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat. Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III R pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Poczatkowa wartość jednostki 99,95 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,85%
Opłata za wynik
1,78%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron