Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

INVESTOR Akcji Rynków Wschodzących fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 79,54
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 79,67/85,96
Stopa zwrotu od początku działalności -17,43%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -4,25%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -3,26%
Wartość aktywów 4 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2022.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2022.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wartości akcji spółek notowanych na rynkach wschodzących i granicznych,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje,
  • akceptujących ryzyko związane z faktem, że ze względu na ryzyko walutowe zachowanie jednostki uczestnictwa może nie odzwierciedlać zachowania indeksów akcji krajów, w których pośrednio lub bezpośrednio lokowane są aktywa subfunduszu.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych krajowych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których cel inwestycyjny zakłada osiąganie wzrostu aktywów na rynkach wschodzących i granicznych.
Przez rynki wschodzące rozumie się kraje wchodzące w skład indeksu MSCI Emerging Markets, natomiast poprzez rynki graniczne rozumie się kraje mniejsze, ale posiadające wysoki potencjał inwestycyjny, wchodzące w skład indeksu MSCI Frontier Markets. Udział wskazanych powyżej typów lokat w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może wynosić mniej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Przedmiotem lokat mogą być również w akcje oraz inne instrumenty finansowe oparte o akcje (np. prawa do akcji, prawa poboru), które dają pośrednią lub bezpośrednią ekspozycję na trendy gospodarcze oraz finansowe zachodzące na rynkach w krajach zaliczanych do rynków wschodzących i granicznych. Pozostałe aktywa Subfundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Przy doborze akcji spółek oraz instrumentów finansowych opartych o akcje, Subfundusz kieruje się głównie perspektywami ekonomicznymi spółek, oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend, wzrostu wyników finansowych oraz płynnością dokonywanych lokat.
Przy doborze dłużnych papierów wartościowych Subfundusz kieruje się głównie oceną sytuacji gospodarczej w kraju, poziomem stóp procentowych, poziomem inflacji, możliwością wzrostu ceny papierów oraz ryzykiem płynności emitentów. Szczegółowy opis kryteriów doboru lokat Subfunduszu znajduje się w rozdziale III R pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu
.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.03.16
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 99,95 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,70%
Opłata za wynik
1,06%
25% od zysku ponad benchmark
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron