Karta funduszu

NN Akcji - wiadomości fundusz parasolowy

Połączenie subfunduszy NN Selektywny i NN Akcji

24 czerwca 2016 NN Investment Partner Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dokona połączenia subfunduszy NN Selektywny z NN Akcji. NN Akcji będzie subfunduszem przejmującym, a NN Selektywny subfunduszem przejmowanym. Subfundusz przejmowany zostaje „wchłonięty" przez subfundusz przejmujący, który przejmuje jego aktywa i zobowiązania. Uczestnicy subfunduszu NN Selektywny otrzymają jednostki uczestnictwa subfunduszu NN Akcji. Połączenie odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  • 22 czerwca 2016 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany subfunduszu NN Selektywny.
  • 23 czerwca 2016 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Selektywny.
  • 24 czerwca 2016 r., Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi NN Selektywny (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa NN Akcji (subfunduszu przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto subfunduszu przejmowanego przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa w dniu 23 czerwca 2016 r. przez Wartość Aktywów Netto subfunduszu przejmującego przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych.

Portfele inwestycyjne obu subfunduszy są do siebie bardzo zbliżone, co odzwierciedlają również bardzo porównywalne wyniki inwestycyjne obu subfunduszy od początku 2014 roku. Stąd połączenie strategii nie niesie za sobą materialnej zmiany portfela inwestycyjnego, a zatem profilu inwestycyjnego i poziomu ryzyka.

Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron