Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Stabilnego Wzrostu fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 268,97
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 268,05/270,87
Stopa zwrotu od początku działalności +168,05%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,83%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,22%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +8,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +7,54%
Wartość aktywów 1 mld
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.02
Rekomendowany okres inwestycji 3 lata

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują średnie ryzyko związane z inwestycjami części aktywów Subfunduszu w akcje, tzn. liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje w akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, i w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Neutralny poziom alokacji aktywów Subfunduszu w akcje wynosi 30%. Neutralny poziom alokacji aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne wynosi 70%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane stabilnego wzrostu
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2000.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.09.12
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
3,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,50%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron