Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji - wiadomości fundusz parasolowy

NN Investment Partners TFI zmienia się w Goldman Sachs TFI

Poniżej prezentujemy listę wszystkich subfunduszy dostępnych w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI S.A. Zakres subfunduszy dostępnych w Państwa ofercie pozostaje bez zmian.
Dotychczasowa nazwa funduszu Nowa nazwa funduszu
NN Parasol FIO Goldman Sachs Parasol FIO
NN Akcji Goldman Sachs Akcji
NN Konserwatywny Goldman Sachs Konserwatywny
NN Obligacji Goldman Sachs Obligacji
NN Średnich i Małych Spółek Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek
NN Stabilnego Wzrostu Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu
NN Zrównoważony Goldman Sachs Zrównoważony
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
NN Krótkoterminowych Obligacji Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji
NN Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji
NN Indeks Obligacji Goldman Sachs Indeks Obligacji
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
NN SFIO Goldman Sachs SFIO
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania Goldman Sachs Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
NN (L) Konserwatywny Plus Goldman Sachs Konserwatywny Plus
NN (L) Total Return Goldman Sachs Total Return
NN (L) Obligacji Korporacyjnych Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych
NN (L) Japonia Goldman Sachs Japonia
NN (L) Indeks Surowców Goldman Sachs Indeks Surowców
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
NN (L) Multi Factor Goldman Sachs Multi Factor
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
NN (L) Spółek Dywidendowych USA Goldman Sachs Spółek Dywidendowych USA
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji
NN (L) Obligacji Plus Goldman Sachs Obligacji Plus
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron