Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN Krótkoterminowych Obligacji - wiadomości fundusz parasolowy

Wybrane strategie dłużne NN Investment Partners TFI S.A.


Strategie dłużne - polskie


Polskie obligacje skarbowe były pod presją w styczniu i lutym, ale od połowy marca 2017 r. zaczęły zachowywać się pozytywnie. Ten ruch rentowności w dół spowodowany był zarówno ponownie obniżającą się inflacją, lepszymi danymi makro w Polsce (szczególnie w zakresie wykonania budżetu), jak i poprawiającym się wizerunkiem Polski wśród inwestorów zagranicznych. Pozytywnie wygląda sytuacja na rynku pracy, na którym zatrudnienie urosło o 4,5% r/r, a wzrost płac osiągnął poziom +5,4% r/r. To wspiera konsumpcję, która jest głównym motorem napędowym polskiego wzrostu gospodarczego. Dobra koniunktura panuje również u naszych głównych partnerów handlowych. Wygląda więc na to, że to nie koniec pozytywnego trendu w polskiej gospodarce. Inflacja, po osiągnięciu poziomu 2,2% w lutym, zaczęła się dość szybko obniżać do poziomu 1,5% w czerwcu.
Silny złoty dodatkowo wzmacnia tendencję obniżania presji cenowej. Rada Polityki Pieniężnej będzie zapewne kontynuować swoją obecną strategię „wait and see". Rynek również dyskontuje taki właśnie scenariusz. Pierwsze podwyżki oczekiwane są obecnie na przełomie 2018 i 2019 roku. Uwaga inwestorów, w kraju i zagranicą, zwrócona jest wciąż na dane o realizacji budżetu. Znaczne wzrosty przychodów z podatków przy ograniczonych wydatkach budżetowych zaowocowały niskim poziomem deficytu. Kontynuacja tej tendencji może sprawić, że zrealizowany na ten rok deficyt budżetowy będzie o połowę niższy niż zakładany. Minister Rozwoju i Finansów ograniczył podaż obligacji skarbowych na rynku pierwotnym w trzecim kwartale oraz odwołał aukcje w lipcu. To przekłada się na zwiększony popyt na rynku wtórnym. Negatywnie na wycenę rynku obligacji może wpływać sytuacja na scenie politycznej i utrzymujący się spór między polskim rządem a Komisją Europejską.

Pierwsze półrocze bieżącego roku zakończyło się dość wyraźnym zaostrzeniem retoryki władz monetarnych na świecie. Bardziej jastrzębie wypowiedzi bankierów centralnych zaowocowały spadkami cen obligacji na rynkach bazowych, co znalazło swoje przełożenie na inne sektory rynku długu. W perspektywie globalnej, następne miesiące mogą upłynąć pod dyktandem coraz bardziej jastrzębiej retoryki głównych banków centralnych. Podwyżki stóp lub zakończenie programów skupu obligacji mogą wywierać negatywną presję na ceny obligacji.
Z drugiej strony czynniki lokalne dają powody do optymizmu, gdyż solidny wzrost gospodarczy nie napędza jak dotąd wzrostu inflacji oraz neutralizuje ryzyko polityczne. To w połączeniu z ograniczeniem podaży obligacji może być wspierające dla polskiego długu.

Dwa fundusze NN IP TFI, które inwestują przede wszystkim w polskie instrumenty dłużne, to NN Lokacyjny Plus oraz NN Obligacji.

NN Lokacyjny Plus - nasza recepta na nisko oprocentowane lokaty. Fundusz o niskim poziomie ryzyka, w którym główną rolę odgrywają obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Ich uzupełnieniem są m.in. obligacje innych krajów, obligacje firm oraz fundusze obligacji zagranicznych. Fundusz dąży do tego, aby w perspektywie 12 miesięcy osiągnąć wynik lepszy od benchmarku, czyli indeksu WIBID 12m (poziom 1,65% na dzień 31.08.2017). Fundusz przez osiem miesięcy bieżącego roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 2,65%. Spodziewamy się, że fundusz NN Lokacyjny Plus w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ma szansę osiągnąć stopę zwrotu dla Klienta w przedziale 2,1% - 2,5% (przy założeniu realizacji zakładanego przez Zarządzającego funduszem i opisanego powyżej scenariusza rynkowego).

NN Obligacji
- laureat nagrody ALFA 2016 (nagroda w kategorii „Polskie papiery skarbowe" przyznawana przez Analizy Online najlepszym funduszom inwestycyjnym w minionym roku kalendarzowym). Fundusz NN Obligacji inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych, w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fundusz przez osiem miesięcy bieżącego roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 4,37%. Spodziewamy się, że fundusz NN Obligacji w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ma szansę osiągnąć stopę zwrotu dla Klienta w przedziale 2,0% - 4,0% (przy założeniu realizacji zakładanego przez Zarządzającego funduszem i opisanego powyżej scenariusza rynkowego).
 

Strategie dłużne - globalne


Trzeci nasz fundusz, który inwestuje w obligacje skarbowe, to NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna). Jednak zakres geograficzny inwestycji jest zdecydowanie szerszy niż w dwóch, wspomnianych powyżej produktach. Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne emitowane przez rządy krajów rynków wschodzących tj. w Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Afryce. Fundusz przez osiem miesięcy bieżącego roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 13,73%. Spodziewamy się, że fundusz NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ma szansę osiągnąć stopę zwrotu dla Klienta w przedziale 5,0% - 6,0% (prognoza dotyczy funduszu źródłowego, przy założeniu realizacji zakładanego przez Zarządzającego funduszem i opisanego poniżej scenariusza rynkowego).

Rynek obligacji rynków wschodzących przeszedł przez trudny okres w latach 2013-2015. Wpłynęło na to wiele czynników, między innymi: zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne krajów rozwiniętych, spadek cen surowców (zwłaszcza ropy), spowolnienie gospodarcze Chin i dewaluacja Juana. Jednak od 2016 roku fundamenty krajów wschodzących ustabilizowały się, a nawet zaczęły poprawiać się. Saldo ich obrotów bieżących (wynikające z wymiany handlowej i przepływu kapitału) jest obecnie dużo mniej podatne na negatywne szoki, niż w 2013 roku. Do tego, ceny surowców ustabilizowały się, saldo wymiany handlowej między krajami rośnie, odchodzenie od luźnej polityki monetarnej na Zachodzie jest wolne, inflacja na świecie jest nadal niska, a różnica w tempie rozwoju krajów wschodzących i rozwiniętych powinna znów wzrosnąć na korzyść tych pierwszych. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, że inwestorzy na świecie nadal są niedoważeni w tej klasie aktywów, pomimo solidnych napływów kapitału, jaki obserwowaliśmy w ostatnich 12 miesiącach. Co więcej, obligacje krajów rynków wschodzących w walucie lokalnej mają wyższy rating, wyższy kupon i niższe duration, niż ich obligacje w walutach „twardych" (np. dolarze czy euro). Dodatkowo kursy walutowe rynków wschodzących mogą także korzystać na poprawie rachunków bieżących tych krajów, nadal atrakcyjnej wyceny (z perspektywy długoterminowej) i przyspieszenia wzrostu gospodarczego rynków wschodzących. Spodziewamy się, że oba czynniki, tj. poziom odsetek i zmiany kursów walutowych będą korzystnie wpływały na wyniki obligacji krajów rozwijających się. Dlatego patrzymy z optymizmem na tę klasę aktywów i uważamy, że ma ona dobre perspektywy w średnim i dłuższym terminie.
Potencjalne źródła ryzyka to:

  • polityka USA (np. ewentualny zwrot w stronę protekcjonizmu),
  • dalsze spadki cen surowców,
  • nieuporządkowane delewarowanie chińskiej gospodarki.

W najbliższym czasie nie oczekujemy, aby te ryzyka miały materializować się. Dlatego liczymy na dobre zachowanie obligacji krajów, które dziś oferują wysokie odsetki, a do tego spełniają przynajmniej niektóre
z poniższych warunków:

  • maleje ryzyko polityczne,
  • wzrost gospodarczy przyspiesza,
  • zostają przeprowadzone reformy gospodarcze.

W portfelu funduszu przeważamy te kraje, które spełniają powyższe warunki, a do tego cały czas szukamy okazji od strony wartości relatywnej wśród całego spektrum obligacji rynków wschodzących.

Czwarty fundusz dłużny NN IP TFI, to NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego. W ramach strategii funduszu luksemburskiego zarządzający wykorzystuje różnice w oczekiwanych stopach zwrotu, inwestując w obligacje korporacyjne spółek z różnych krajów, sektorów oraz o różnych poziomach ryzyka kredytowego. Fundusz posiada silnie zdywersyfikowany portfel wysokodochodowych i płynnych obligacji korporacyjnych (głównie z USA oraz Europy Zachodniej). Fundusz przez osiem miesięcy bieżącego roku osiągnął stopę zwrotu na poziomie 3,45%. Spodziewamy się, że fundusz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego w perspektywie najbliższych 12 miesięcy ma szansę osiągnąć stopę zwrotu dla Klienta na poziomie około 4,0% (prognoza dotyczy funduszu źródłowego, przy założeniu realizacji zakładanego przez Zarządzającego funduszem i opisanego poniżej scenariusza rynkowego).  

W drugiej połowie roku spodziewamy się dalszej poprawy sytuacji makroekonomicznej na świecie, stopniowego wzrostu rentowności obligacji skarbowych, stabilnej kondycji kredytowej firm i w konsekwencji, niskiego odsetka bankructw emitentów. Spodziewamy się, że Fed jeszcze podniesie stopy w tym roku, a EBC zakończy program skupowania obligacji z rynku. Potencjalnie, może mieć to negatywny wpływ na zainteresowanie długiem korporacyjnym. Przygotowujemy się na ten scenariusz i ostatnio zmniejszyliśmy w portfelu udział emitentów o niskiej jakości, na rzecz tych o wyższych ratingach. W efekcie zmniejszyliśmy ryzyko całego portfela, także pod kątem wrażliwości na wzrost stóp procentowych.
Obecnie, ceny obligacji korporacyjnych (emitentów o różnych ratingach kredytowych) są stosunkowo zbliżone. Niemniej, wierzymy w to, że nadal można znaleźć okazje. Uważamy, że spready pomiędzy różnymi kategoriami ryzyka mogą się rozszerzyć. Do tego czasu kluczowa będzie selekcja spółek, ponieważ w tych warunkach każda setna procenta odsetek ma znaczenie. Nie widzimy istotnych zagrożeń dla dalszego wzrostu cen długu korporacyjnego wewnątrz tego rynku. Najlepsi kandydaci do stworzenia tymczasowych zawirowań są poza nim. Należą do nich, decyzje banków centralnych, ceny surowców, czy wydarzenia geopolityczne. Każdy okres wahań cen spowodowany przez nie będziemy traktowali jako okazję do zakupów, szukając inwestycji w oparciu o nasz zdyscyplinowany i fundamentalny proces zarządzania.

Zobacz kartę funduszu NN Lokacyjny Plus »
 

Zobacz kartę funduszu NN Obligacji »
 

Zobacz kartę funduszu NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) »
 

Zobacz kartę funduszu NN Globalny Długu Korporacyjnego »
 


Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.
Niniejszy materiał został przygotowany przez NN IP TFI przy dołożeniu należytej staranności i zgodnie z jego najlepszą wiedzą oraz przekonaniami. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale pochodzą ze źródeł własnych NN IP TFI lub źródeł zewnętrznych uznanych przez NN IP TFI za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. NN IP TFI nie może jednak zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jego wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami NN IP TFI lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: NN IP TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.
Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.nntfi.pl.
Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl.
Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji, NN Subfunduszu Średnich i Małych Spółek oraz NN Subfunduszu Akcji Środkowoeuropejskich będących subfunduszami NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Depozytowym), NN Perspektywa SFIO oraz ING Konto Funduszowe SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.
Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Depozytowego) oraz Subfundusze NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI.
NN Subfundusz Gotówkowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Lokacyjny Plus, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu i NN Subfundusz Zrównoważony będące subfunduszami NN Parasol FIO, NN (L) Depozytowy będący subfunduszem NN SFIO, Subfundusze NN Perspektywa SFIO i Subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.
NN Subfundusz Gotówkowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, NN Subfundusz Zrównoważony, NN Subfundusz Akcji oraz NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek powstały z przekształcenia odpowiednio ING FIO Gotówkowego, ING FIO Obligacji, ING FIO Stabilnego Wzrostu, ING FIO Zrównoważonego, ING FIO Akcji oraz ING FIO Średnich i Małych Spółek w nowe subfundusze NN Parasol FIO. Dane sprzed przekształcenia odnoszą się do tych funduszy. NN Subfundusz Lokacyjny Plus do dnia 16 lipca 2014 r. działał pod nazwą NN Subfundusz Ochrony Kapitału 9 Plus. Od tej daty działa pod nową nazwą i w oparciu o zmienioną politykę inwestycyjną.  
Prognozowane stopy zwrotu na kolejne 12 miesięcy subfunduszu NN Lokacyjny Plus oraz NN Obligacji wskazane w niniejszym materiale są prognozami netto, po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie pobieranej przez NN IP TFI i nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej, ani obciążeń podatkowych Uczestnika. Są one oparte na założeniu ziszczenia się prognoz rynkowych wskazanych w materiale. Prognozowana stopa zwrotu oparta jest o stan i rentowność portfela z dnia sporządzenia niniejszego materiału (31.08.2017), uśrednione odchylenie historycznych wyników oraz  dodana wartość efektywności procesu inwestycyjnego zarządzających. Nie stanowi ona gwarancji osiągnięcia wskazanego wyniku inwestycyjnego.
Prognozowane stopy zwrotu na kolejne 12 miesięcy funduszy źródłowych NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) oraz NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego wskazane w niniejszym materiale są prognozami netto, po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie pobieranej przez Spółkę zarządzającą tymi funduszami źródłowymi i nie uwzględniają ewentualnych opłat manipulacyjnych, ani obciążeń podatkowych Uczestnika. Są one oparte na założeniu ziszczenia się prognoz rynkowych wskazanych w materiale. Prognozowana stopa zwrotu oparta jest o stan i rentowność portfela z dnia sporządzenia niniejszego materiału (31.08.2017), uśrednione odchylenie historycznych wyników oraz  dodana wartość efektywności procesu inwestycyjnego zarządzających. Nie stanowi ona gwarancji osiągnięcia wskazanego wyniku inwestycyjnego.

autor: NN Investment Partners TFI S.A.
Widok zawartości stron

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron