Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Indeks Surowców fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 221,52
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 215,76/221,44
Stopa zwrotu od początku działalności +132,67%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -9,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +59,08%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +71,01%
Wartość aktywów 470 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2023.08
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2023.08
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 5 lat, oczekują wysokich zysków, akceptują średnią klasę ryzyka funduszu, liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w fundusz luksemburski Goldman Sachs Commodity Enhanced. Stopa zwrotu Funduszu Goldman Sachs Indeks Surowców jest ściśle powiązana ze stopą zwrotu funduszu luksemburskiego. Ewentualne rozbieżności mogą wynikać z różnego poziomu opłat oraz niepełnej efektywności mechanizmu ograniczającego ryzyko walutowe pomiędzy polskim złotym a dolarem amerykańskim (hedging). Celem subfunduszu Goldman Sachs Commodity Enhanced jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR). Goldman Sachs Commodity Enhanced dąży do osiągnięcia tych celów poprzez aktywne inwestowanie aktywów w zdywersyfikowany szereg instrumentów towarowych zapewniających umiejscowienie swojej ekspozycji towarowej w różnych punktach krzywej kontraktów terminowych na dostawę towarów oraz portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki, a także w inne zbywalne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa UCITS i/lub UCI, instrumenty pochodne. Goldman Sachs Commodity Enhanced nie dokonuje bezpośrednio fizycznych zakupów towarów. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut w związku z lokatami Funduszu, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów.

Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria rynku surowców
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.11.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,11%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron