Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

NN (L) Indeks Surowców - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2010 -0,35% +7,10% +1,86% -8,22% +1,86% +4,95% +0,83% +8,48% +2,34% -1,04% +4,46% +23,41%
2011 -1,10% -4,37% +5,54% +3,61% -0,77% -2,69% +0,73% -7,62% -13,56% +9,52% -3,46% -2,89% -17,53%
2012 +8,76% +4,39% -2,14% -0,28% -9,48% +3,38% +0,82% -0,50% +6,77% -0,65% +2,74% +2,49% +16,16%
2013 +2,01% +0,34% -2,16% +1,41% -1,72% -6,08% -0,21% -1,64% +4,24% +2,47% -0,77% -1,12% -3,56%
2014 -4,82% +2,00% +2,27% +1,71% +5,01% +2,03% +3,04% +1,03% -6,12% +2,35% -0,97% -1,09% +5,99%
2015 +0,79% +1,88% -1,00% +9,67% -2,35% -3,26% -6,54% -9,27% -1,21% +6,64% -2,03% -0,77% -8,54%
2016 -6,33% -0,97% +9,02% -0,88% -1,31% +1,78% +4,03% +1,73% +0,79% -1,23% -1,12% -3,53% +1,19%
2017 +6,95% +0,57% +3,92% +0,90% +2,79% +1,71% +2,47% +0,25% +1,69% +2,30% -0,14% +1,61% +27,86%
2018 +2,84% -2,82% -0,68% -0,11% -1,02% -4,53% +0,04% +1,51% +0,26% -9,56% +4,12% -2,85% -12,74%
2019 +7,75% +1,56% +0,56% +1,75% -9,12% +5,40% -0,50% -3,39% +1,45% +3,83% +0,32% +6,86% +16,43%
2020 -7,78% -2,03% -12,61% +9,00% -0,39% +7,56% +9,01% +0,16% -1,73% +1,70% +6,35% +8,01% +15,56%
2021 +2,81% +5,74% -1,65% +7,03% +3,53% +1,95% +1,83% -0,24% +3,93% +27,51%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +15,32%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,55%
Miesięczna zmienność +4,42%
VAR99 -10,85%
Maksymalna miesięczna strata -13,56%
Maksymalny miesięczny zysk +9,67%
Beta (do WIG20) +0,49
Beta podczas spadków (do WIG20) +0,71
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -23,90%
Procent mies. ze stratą +42,86%
Wskaźnik Sharpe'a +0,44
Wskaźnik CALMAR +0,28
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +114,07%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +27,51%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +48,95%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +56,93%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +80,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +115,96%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +6,74%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +16,22%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +12,54%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +7,97%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron