Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

NN Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 65,78
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 61,10/64,46
Stopa zwrotu od początku działalności -35,18%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +11,99%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -11,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +35,14%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -10,96%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.02
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.02
Rekomendowany okres inwestycji 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy deklarują długoterminowy horyzont inwestycyjny (co najmniej 5 lat), oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo wysoki poziom ryzyka. Klienci powinni mieć świadomość możliwości poniesienia straty w stosunku do zainwestowanego kapitału i nie oczekiwać gwarancji zainwestowanego kapitału oraz akceptować wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Chinach, Rosji, a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do dolara amerykańskiego.

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego NN (L) Global Equity Impact Opportunities wyodrębnionego w ramach NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel spółek, które generują pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz przynoszą zyski finansowe. Fundusz zagraniczny inwestuje w spółki mające siedzibę, notowane lub będące przedmiotem obrotu na całym świecie, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może również inwestować bezpośrednio, do 20% swoich aktywów netto, w Chinach kontynentalnych poprzez platformę Stock Connect, która jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na ten fundusz. Portfel jest zdywersyfikowany pod kątem różnych tematów inwestycyjnych, krajów oraz sektorów.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2009.11.23
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,92%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron