Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 140,70
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 138,26/139,43
Stopa zwrotu od początku działalności +39,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +4,19%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8,50%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,07%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +15,75%
Wartość aktywów 202 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.06
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.06
Rekomendowany okres inwestycji min. 3 lata

Profil Inwestora

Ten fundusz jest dla osób, które chcą inwestować nie krócej niż 3 lata, oczekują zysków znacznie wyższych niż w przypadku depozytów bankowych, akceptują niską klasę ryzyka funduszu, liczą się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Polityka inwestycyjna

Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł inwestować nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO, oraz nie więcej niż 70% Aktywów w jednostki uczestnictwa Goldman Sachs Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach Goldman Sachs Parasol FIO. Ekspozycja na tradycyjne klasy aktywów (takie jak akcje, obligacje) oraz surowce naturalne może być osiągnięta poprzez inwestowanie aktywów Funduszu w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a w przypadku ekspozycji na tradycyjne klasy aktywów, również poprzez inwestowanie aktywów Funduszu bezpośrednio w te klasy aktywów. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa i w tytuły uczestnictwa, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Subfundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na instrumenty udziałowe na poziomie od -10% do 200% wartości Aktywów Subfunduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych tam limitów.

Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR1Y+2%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu. Benchmark ten wykorzystywany jest do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa oraz wyliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria inne
Podkategoria absolutnej stopy zwrotu
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2014.03.24
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.10.27
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,69%
Opłata za wynik
0,06%. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji.
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron