Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Akcji kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 122,74
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 119,03/127,02
Stopa zwrotu od początku działalności +22,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -9,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -7,80%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -18,76%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -1,58%
Wartość aktywów 10 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej.
Subfundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Dodatkowo od 0% do 30% aktywów mogą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz inwestować w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu. Aktywa zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości aktywów, przy czym ryzyko walutowe jest w 100% zabezpieczone.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
3,88%
Opłata za wynik
15% od zysku powyżej benchmarku 90% WIG + 10% WIBID 6M
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron