Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek kat.A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 233,34
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 217,58/225,26
Stopa zwrotu od początku działalności +124,42%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +9,34%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +31,05%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +48,04%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +64,50%
Wartość aktywów 70 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spó­łek ("Subfundusz") lokuje swoje środki przede wszystkim w instru­menty udziałowe, w szczególności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Udział instrumentów udziałowych w portfelu Subfunduszu wynosił będzie od 70% wartości Aktywów Netto Funduszu, w tym nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto Funduszu stanowić będą instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub sWIG80.
Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymali­zacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwesty­cyjnym. Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszern najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfundu­szu. Subfundusz może także zawierać umowy mające za przed­miot instrumenty pochodne, a także nabywać instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne oraz inne aktywa szczegóło­wo wymienione w prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO ("Prospekt").

 

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2011.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2022.04.30
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,62%
Opłata za wynik
0.56% nadwyżki wyniku ponad wynik wzorcowy
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron