Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN)
Cena jednostki min/max 1M (PLN)
Stopa zwrotu od początku działalności
Stopa zwrotu (bieżący rok)
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy)
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata)
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 12 mln
Rating
Data aktualizacji oceny
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka
Rekomendowany okres inwestycji minimum 3 lata

Profil Inwestora

Oferta dla Inwestorów o umiarkowanym apetycie na ryzyko, którzy obawiają się strat w długim terminie, ale jednocześnie oczekują udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych, więc akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oraz okresowe wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki zarówno w instrumenty udziałowe, które mogą stanowić od 30% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, jak i w dłużne papiery wartościowe, które mogą stanowić od 0% do 70% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także dokonywać lokat w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w depozyty bankowe i instrumenty dłużne - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a także w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą zagranicą, które zgodnie ze statutem lub regulaminem inwestują powyżej 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe - do 20% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może nabywać dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz inne podmioty. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz nabywać inne aktywa.
Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria mieszane
Podkategoria mieszane zrównoważone
Region inwestowania zagranica
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.12.06
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,89%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej dwukrotności stopy WIBOR 12M w skali roku
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron