Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.A - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2011 -0,11% -0,11%
2012 +2,66% +3,94% +0,25% -2,04% -1,64% -1,19% +2,54% -3,64% +1,25% +2,08% +3,05% +0,93% +8,19%
2013 +3,76% +2,21% +1,02% +0,16% +1,00% +0,07% +1,24% +0,81% +1,41% +0,79% +0,07% +0,03% +13,24%
2014 -1,83% +1,68% +0,14% -0,74% +0,50% -0,62% -0,93% -0,92% +0,60% +1,03% +0,48% -0,32% -0,99%
2015 +1,06% +0,71% +0,48% +0,02% -0,14% -1,85% +1,50% -1,77% -2,13% +2,85% +0,27% -0,55% +0,30%
2016 -2,93% +0,67% +1,39% -0,07% -0,17% +0,61% +0,61% +1,08% +0,19% +0,23% -1,10% +0,96% +1,39%
2017 +0,06% +0,31% +0,78% +0,02% +0,58% +0,30% +0,36% +0,32% -0,26% -1,05% -0,34% +0,91% +1,98%
2018 +0,49% -0,53% -1,72% +1,09% -1,72% -1,30% +3,72% -2,08% -0,72% -3,51% +3,24% +0,16% -3,09%
2019 +3,05% -0,81% +0,22% +0,18% -1,26% +2,51% +0,26% -1,76% +0,35% +0,27% +0,37% +0,88% +4,24%
2020 +0,38% -5,39% -7,82% +6,21% +3,22% +0,84% +1,28% +1,44% -1,49% -0,21% +7,22% +3,25% +8,20%
2021 +1,66% +0,71% +1,06% +2,06% +1,43% +1,00% +1,06% +1,11% -0,87% -1,53% -5,95% +0,33% +1,82%
2022 -1,34% -5,85% +2,02% -2,90% +1,05% -4,21% +2,41% -0,70% -3,39% +2,77% +5,42% +0,17% -5,03%
2023 +6,03% +0,05% +3,01% +0,43% +1,20% +1,50% +2,49% -0,90% -0,53% +0,62% +4,75% +3,23% +23,90%
2024 +0,67% +1,15% +1,08% +1,01% +1,16% +5,17%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +7,37%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0,37%
Miesięczna zmienność +2,13%
VAR99 -5,33%
Maksymalna miesięczna strata -7,82%
Maksymalny miesięczny zysk +7,22%
Beta (do WIG20) +0,24
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -19,40%
Procent mies. ze stratą +32,00%
Wskaźnik Sharpe'a +0,61
Wskaźnik CALMAR +0,23
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +73,09%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +5,17%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +17,33%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +17,64%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +40,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +41,83%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +4,49%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +5,57%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +7,02%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +3,54%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron