Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

IPOPEMA Konserwatywny kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 119,17
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 118,81/120,62
Stopa zwrotu od początku działalności +19,17%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,48%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +1,58%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +6,38%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +10,37%
Wartość aktywów 279 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.03
Rekomendowany okres inwestycji minimum 6 miesięcy

Profil Inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, którzy poszukują ochrony i pomnażania kapitału przy zachowaniu wysokiej płynności oraz firm i instytucji, dla których Subfundusz jest dobrym sposobem na inwestowanie nadwyżek finansowych ze względu na wysoką płynność i atrakcyjną stopę zwrotu. Rekomendowany okres inwestycji to co najmniej 6 miesięcy.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz dąży do generowania dodatnich miesięcznych stóp zwrotu, wyższych niż dostępne na lokatach bankowych. Ryzyko inwestycyjne jest zminimalizowane dzięki restrykcyjnym kryteriom doboru składników portfela subfunduszu, którymi będą łównie Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. Subfundusz nabywa do swojego portfela instrumenty finansowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane, gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające w chwili nabycia wysoką krótkoterminową ocenę wiarygodności kredytowej uznanej agencji ratingowej (co najmniej A3 wg Standard&Poor's).

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne krótkoterminowe
Podkategoria dłużne krótkoterminowe uniwersalne
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,09%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron