Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 146,35
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 146,15/150,74
Stopa zwrotu od początku działalności +46,15%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -0,31%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +0,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -1,54%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -1,69%
Wartość aktywów 3 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2021.11
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2021.11
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycji oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą - do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,
2) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte - do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, w tym certyfikaty inwestycyjne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte - do 10% Wartości Aktywów Subfunduszu,
- z czego co najmniej 35% Wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które zostały zaklasyfikowane przez Subfundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) dłużnych.

Subfundusz może lokować do 20% aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów Subfunduszu.

Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz nie będzie zawierał umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria mieszane pozostałe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.04.26
Początkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
4,84%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej benchmarku 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron