Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 144,27
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 143,01/145,31
Stopa zwrotu od początku działalności +44,06%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -4,94%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -4,65%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +0,45%
Wartość aktywów 3 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2020.09
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2020.09
Rekomendowany okres inwestycji minimum 5 lat

Profil Inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących bardzo wysokie ryzyko inwestycji oraz znaczne wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje swoje środki przede wszystkim przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz certyfikaty inwestycyjne polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Subfundusz będzie dokonywał lokat stosując następujące zasady ich dywersyfikacji:
1) jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą - do 100% Wartości Aktywów Subfunduszu,
2) certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte - do 50% Wartości Aktywów Subfunduszu, w tym certyfikaty inwestycyjne emitowane przez niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte - do 10% Wartości Aktywów Subfunduszu,
- z czego co najmniej 35% Wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, które zostały zaklasyfikowane przez Subfundusz do kategorii funduszy (subfunduszy) dłużnych.

Subfundusz może lokować do 20% aktywów Subfunduszu w depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego w celu zapewnienia odpowiedniej płynności aktywów Subfunduszu.

Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz nie będzie zawierał umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria akcyjne
Podkategoria mieszane pozostałe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2012.11.21
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2018.04.26
Poczatkowa wartość jednostki 100,00 PLN
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
5,00%
Opłata za wynik
10% od zysku powyżej benchmarku 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Częstotliwość wyceny codziennie
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron