Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych kat. A - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2013 -0,66% +3,52% +3,52% -7,49% +8,44% -5,25% -2,52% -1,59% -7,35% -3,19% +8,66% -5,38%
2014 +0,85% -6,87% +3,21% +0,82% +0,52% +0,26% +2,16% -3,27% -4,06% +2,32% +1,64% +3,96% +0,97%
2015 -1,08% -0,87% -1,48% -5,58% +2,82% +4,53% +3,35% +2,72% +2,45% +0,31% +6,22% +3,37% +17,43%
2016 +3,85% -2,42% -9,06% +4,82% +3,71% +0,78% -1,42% -2,11% +3,13% -5,21% +0,38% -8,25% -12,30%
2017 -5,62% -7,63% +0,33% -8,72% +3,96% -1,23% -4,06% -5,92% +1,49% -2,62% +4,30% -0,91% -24,42%
2018 -4,52% +7,23% +5,62% -3,52% +5,93% +1,64% -8,57% -2,51% +1,69% +6,51% -6,68% +1,34% +2,56%
2019 -5,37% +1,89% +0,59% -0,79% +3,61% -4,21% +0,75% +5,12% -2,39% -0,81% +1,68% +0,43% 0,00%
2020 +4,20% +15,84% +7,35% -8,50% -5,53% -2,18% -0,08% -2,36% +3,83% +11,93% -18,26% -9,60% -8,22%
2021 +1,55% +1,36% -1,42% -5,04% -9,83% +0,03% -2,17% -5,38% +1,35% -5,28% +8,89% -3,20% -18,60%
2022 +1,33% +7,33% -7,60% +14,43% +1,32% +8,54% -1,95% +12,00% +9,19% -10,30% -13,15% -3,33% +14,18%
2023 -5,70% +3,85% +4,92% -8,87% +2,17% -7,58% +0,13% -11,47%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +19,46%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności -0,44%
Miesięczna zmienność +5,62%
VAR99 -12,65%
Maksymalna miesięczna strata -18,26%
Maksymalny miesięczny zysk +15,84%
Beta (do WIG20) -0,94
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -53,60%
Procent mies. ze stratą +47,62%
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik CALMAR +0,10
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności -42,40%
Stopa zwrotu (bieżący rok) -11,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -18,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -31,01%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -24,59%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -43,08%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności -5,12%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -11,65%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) -5,50%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) -5,46%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron