Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

Karta funduszu

IPOPEMA Dłużny kat. A fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 116,89
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 115,19/116,27
Stopa zwrotu od początku działalności +16,27%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,45%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +3,23%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +9,26%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat)
Wartość aktywów 120 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2019.05
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2019.05
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Oferta dla ostrożnych inwestorów, szukających zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycji oraz wahania cen.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest jak najlepsze odwzorowanie zachowań rynku długoterminowych obligacji skarbowych. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty w bankach krajowych, a także papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupienia. Do 30% mogą stanowić inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym do 20% aktywów - przez przedsiębiorstwa nie posiadające ratingu inwestycyjnego.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu specjalistyczny otwarty
Kategoria dłużne
Podkategoria dłużne skarbowe
Region inwestowania Polska
Waluta PLN
Rozpoczęcie działalności 2015.06.19
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2016.12.30
Poczatkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 20000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata 5000,00 PLN
Maksymalna opłata dystrybucyjna
5,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,50%
Opłata za wynik
20% od zysku od nowego benchmarku powyżej 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron