Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Dłużny kat. B - wiadomości fundusz parasolowy

IPOPEMA Dłużny - atrakcyjny zysk z inwestycji w obligacje emitowane przez Skarb Państwa

  • Fundusz obligacji skarbowych – jedynie obligacje emitowane przez państwa

IPOPEMA Dłużny SFIO koncentruje się tylko i wyłącznie na najbardziej bezpiecznych obligacjach, emitowanych przez Skarb Państwa oraz kraje Unii Europejskiej i naszego regionu. Wysoka elastyczność i brak przywiązania do benchmarku sprawiają, że produkt jest unikalny na polskim rynku funduszy dłużnych.
 

  • Fundusz obligacji skarbowych – wysoka płynność utrzymywanych lokat

IPOPEMA Dłużny SFIO posiada jedynie obligacje skarbowe, których płynność jest nieograniczona. Zmiana pozycji inwestycyjnej czy obsługa umorzeń zajmuje zazwyczaj nie więcej niż godzinę. Przez swoją strukturę i bardzo wysoką płynność, fundusz może być uważany za substytut rocznego depozytu.
 

  • Fundusz obligacji skarbowych – wysokie bezpieczeństwo środków

IPOPEMA Dłużny SFIO nie inwestuje w obligacje korporacyjne. Brak papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa sprawia, że fundusz nie jest narażony ani na ryzyko kredytowe, ani na ryzyko płynności czy koncentracji. Inwestycje w walutach obcych także mają całkowicie zabezpieczone ryzyko walutowe.
 

  • Fundusz obligacji skarbowych – wysoki wynik przy ograniczonym ryzyku

IPOPEMA Dłużny SFIO dąży do pobicia benchmarku i konkurencji, zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie inwestycyjnym. Dotychczasowe wyniki sprawiają, że polityka funduszu się sprawdza. Klienci coraz częściej wybierają to rozwiązanie do swoich inwestycji.

Od początku roku subfundusz IPOPEMA Dłużny SFIO osiągnął stopę zwrotu 4,34%, co plasuje go w czołówce najlepszych funduszy obligacyjnych w Polsce.
W najbliższych kwartałach nadal widzimy przestrzeń do wzrostu cen obligacji na skutek niskiej, umiarkowanej inflacji, łagodnego podejścia Rady Polityki Pieniężnej do podwyżek stóp procentowych oraz znakomitej sytuacji polskiego budżetu, która skutkuje niską podażą obligacji na rynku pierwotnym.
 

Zobacz kartę funduszu IPOPEMA Dłużny »
 

autor: Mariusz Zaród, Dyrektor Rynku Obligacji Ipopema TFI
Widok zawartości stron


Zastrzeżenia prawne

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy zawarta jest w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów danego Funduszu, znajdujących się w Karcie funduszu w zakładce Dokumenty.

Widok zawartości stron