Nawigacja okruszkowa
Karta funduszu

IPOPEMA Dłużny kat. B - wiadomości fundusz parasolowy

12

Informacja o zmianie ogłoszenia IPOPEMA TFI z 7 maja 2024 roku o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach IPOPEMA SFIO

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9 (00-107 Warszawa), informuje o zmianie terminu zamierzonego połączenia wewnętrznego w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) subfunduszy: Subfundusz IPOPEMA Obligacji (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfundusz IPOPEMA Dłużny (dalej: „Subfundusz przejmowany”), w związku z tym poniżej wskazujemy nowy harmonogram procesu łączenia subfunduszy.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2024 r. (nr decyzji DFF.4020.1.42.2023.AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Informujemy, iż nowym terminem, w którym Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa jest dzień 27 września 2024 r. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu, prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa powinny zostać przekazane do Funduszu (agenta transferowego) do godz.10:00 dnia 26 września 2024 r., a w przypadku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa także odnotowanie wpłynięcia na rachunek bankowy Subfunduszu przejmowanego środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa powinno nastąpić także do godz. 10:00 dnia 26 września 2024 r.

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 3 października 2024 r.

W dniu 4 października 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 3 października 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 3 października 2024 r.

autor: IPOPEMA TFI
Widok zawartości stron

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

 

 
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Widok zawartości stron